I.v.m de corona crisis is de reunie 2020 niet doorgegaan, voor 2021 is nog geen datum gepland. Op 16 december is onze sobat Dirk Heetebrij overleden. Op 13 juni is onze sobat Gerrit Westerbaan overleden. Op 13 september j.l. is onze Sobat Jo Zweiphenning overleden.

Jaaroverzicht 2009 volgens statuten artikel 9 p. 2.

Reusel 31 december 2009

 

 

1.     De reünie van 23 april 2009 was een bijzonder groot succes, het aantal inschrijvingen, in totaal 101 personen, overtrof de stoutste verwachtingen.

2.     Omdat het beter leek om deze verantwoording niet aan één persoon (Thijs van der Zanden) op te hangen is gezocht naar een oplossing waarbij de organisator in ieder geval niet meer hoofdelijk aansprakelijk zou zijn en ook de bijdrage voor de reünie niet zo maar door een calamiteit (tijdelijk) onbereikbaar kan worden.

3.     Op initiatief van Thijs van der Zanden en met ondersteuning vanPiet van Londen en Johnny Rademakers is daarop uitgekeken naar mogelijkheden omvoor genoemde bezwaren een bevredigende oplossing te vinden.

4.     Dit heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van een stichting met als doel het organiseren van een jaarlijkse reünie voor de sobats van het Infanterie Beveiligings Peloton en omdat er onder de doelgroep kennelijk de behoefte aanwezig was om ook “iets voor de Papua’s te doen” hebben we zowel belangenbehartiging van de veteranen alsmede ondersteuning van de Papua’s als doelstelling in onze statuten opgenomen.

5.     Op 29 juni 2009 is bij notaris Peeters en van Voskuilen de akte gepasseerd en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel afgehandeld, waarmee de “Stichting Veteranen Infanterie Beveiligings Peloton Woendi NNG” een feit was.

6.     De eerste bestuursvergadering heeft virtueel plaats gevonden op 29 juni 2009 en toen zijn de bestuursfuncties als volgt verdeeld: Voorzitter Piet van Londen, secretaris/penningmeester Thijs van der Zanden, vicevoorzitter Johnny Rademakers.

7.     Op voornoemde bestuursvergadering is er een huishoudelijk reglement aangenomen, besoten om een website aan te (laten) maken, het bestuur indien mogelijk uit te breiden en vooral ook de opsporing van de oude sobats te intensiveren.

8.     Tevens is op deze bestuursvergadering besloten om de door de bestuursleden voorgeschoten bedragen zo snel mogelijk terug te betalen aan hen.

9.     Bestuursvergadering van 17 juli 2009 ten huize van Johnny Rademakers te Helmond.

10.  Op deze vergadering was ook uitgenodigd Frans Beets en deze is ter plaatse met ingang van 17 juli 2009 en met algemene stemmen aangenomen als bestuurslid in de functie van Penningmeester.

11.  Tevens was aanwezig Siebo van der Veen en die is met algemene stemmen met ingang van 1 augustus 2009 aangenomen als bestuurslid, waar mee het totale bestuur op vijf personen is gekomen.

12.  De wijzigingen bij de KvK en de ING bank zijn niet helemaal zonder strubbelingen verlopen, mede ook door het verloren gaan van alle door ons verstrekte papieren bij de KvK te Eindhoven. Uiteindelijk is alles toch nog wel tot een goed eind gekomen.

13.  Het aanbod van F L om behulpzaam te zijn bij juridische kwesties wordt op deze vergadering in dank aanvaard. Omdat hij zittend rechter is mag hij echter geen advies geven indien er een rechtszaak uit voort zou vloeien.

14.   Op deze vergadering zijn tevens aanwezig geweest Luciën Guns en Henk Willemsen van het Papua Steunfonds. Zij hebben uit de doeken gedaan hoe en op welke manier zij trachten iets voor de Papua’s te betekenen en hebben ons ook van enkele adviezen voorzien, betreffende aansluiting bij het VI en V Platform.

15.  Op grond van al bestaande veteranen verenigingen waar ook onze doelgroep aansluiting bij zou kunnen vinden (VNNG en Bond van Wapenbroeders) worden onze aanvragen voor aansluiting bij VI en VP jammer genoeg afgewezen.

16.  Piet van Londen heeft samen met Paul Leunen de website gestalte gegeven. Thijs van der Zanden heeft daarna diverse artikelen toegevoegd en blijft zich samen met Piet van Londen zeer intensief bezig houden met uitbreiding en verbetering van de site.

17.  Op de website van het legermuseum wordt het Infanterie Beveiligings Peloton niet als zodanig vermeld, wel wordt de voorloper het Commando Beveiligings Peloton vermeld alsmede bij de 7de afd Lt Lua een niet bestaand Mariniers peloton. Thijs van der Zanden heeft hierover contact opgenomen met hen en daarop is beloofd om aanvang 2010 de site aan te passen en een aparte plaats te wijden aan het Infanterie Beveiligings Peloton. De hiervoor benodigde gegevens zijn door Thijs aan het legermuseum ter beschikking gesteld.

18.  Op de bestuursvergadering van 24 november 2009 wordt onze oud-commandant de voormalige ELt Hans van den Berg met algemene stemmen aangenomen als beschermheer. Er is vooraf nog een enquête gehouden onder de oude sobats en er hebben in totaal24 mensen positief gereageerd hierop.

19.  In verband met het overlijden van zijn vrouw Christiane is besloten (ook in overleg met Hans) om de officiële aanvaarding van dit beschermheerschap uit te stellen tot de reünie in april.

20.  Tevens wordt op deze vergadering om niet gebonden te zijn aan de stichting PSP besloten de statuten dienaangaande te wijzigen : De wijziging van artikel 2b wordt met algemene stemmen aanvaard en luidt daarna 2b. het financieel ondersteunen van stichtingen, verenigingen, instellingen of personen die zich inzetten voor het wel en wee van de Papua’s in het voormalige Nederlands Nieuw Guinea in de meest ruime zin van het woord.

21.  Deze wijziging kan echter alleen rechtskracht krijgen middels een notariële akte en Thijs zal één en ander weer via notariskantoor Peeters en van Voskuilen laten lopen. Deze akte wordt uiteindelijk pas op 28 januari 2010 gepasseerd in het bijzijn van Piet van Londen en Thijs van der Zanden.

22.  Siebo van der Veen zal trachten om regiocommissies op te zetten waar elke sobat kan aankloppen voor hulp en of raad. Er zijn signalen dat JB (terminale kanker) wel wat steun kan gebruiken, ook al omdat hij geen partner heeft en dus alleen woont. Piet van Londen zal trachten om een sobat die in de buurt van JB woont te vragen contact met hem te onderhouden.

23.  Tevens wordt op genoemde bestuursvergadering de definitieve datum voor de reünie 2010 gesteld op 28 april 2010.

24.  De reünie commissie zal bestaan uit Johnny Rademakers en Thijs van der Zanden. Nieuwe commissieleden blijven welkom.

25.  Om donaties aan onze stichting af te kunnen trekken van de belasting moeten we erkend zijn als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Op verzoek van Frans Beets zal Thijs vd Zanden de aanvraag verzorgen. Deze aanvraag is in januari 2010 niet gehonoreerd en daarop heeft Thijs weer een bezwaarschrift ingediend. Op 9 maart 2010 heeft de belastingdienst daarop besloten om onze stichting met terugwerkende kracht vanaf 14 december 2009 aan te merken als ANBI stichting

  

Thijs vd Zanden  Secretaris

 

Is getekend,    Piet van Londen Thijs van der Zanden

 

Hoofd menu

Open menu

Statistieken

Artikelen bekeken hits
909513
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com