I.v.m de corona crisis is de reunie 2020 niet doorgegaan, voor 2021 is nog geen datum gepland. Op 16 december is onze sobat Dirk Heetebrij overleden. Op 13 juni is onze sobat Gerrit Westerbaan overleden. Op 13 september j.l. is onze Sobat Jo Zweiphenning overleden.

 

 

Jaaroverzicht 2012 volgens statuten artikel 9 p. 2.

 

Reusel januari 2013

 

 

 

1.     Op 13 januari is Freek van der Lugt (juridisch adviseur) door ons benaderd met de vraag of hij eventueel belangstelling zou hebben voor een bestuursfunctie. Freek heeft hier positief op gereageerd, met dien verstande, dat hij in verband met zijn werk bij de rechtbank te Dordrecht pas op 1 mei 2012 een eventuele bestuursfunctie zou kunnen aanvaarden.

 

2.     Vanaf 16 januari heeft de reüniecommissie weer de uitnodigingen voor de reünie verstuurd.

 

3.     16 januari Piet en Thijs (webmasters) besluiten om op verzoek van Kees Bunschoten zijn oproep tot een NNG reis op de website te plaatsen

 

4.     Op 18 januari bereikte ons het bericht dat Dirk Riechelman (voormalig kok 1958/1960 op Woendi) al in mei 2011 is overleden.

 

5.     Op 24 januari bericht gekregen van de redactie van Checkpoint. Zij hebben een week later een redactievergadering, waarna een van de redacteuren contact met ons zal opnemen voor een afspraak om een artikel te maken over het beveiligingspeloton.

 

6.     Op 24 januari zijn de geborduurde borstzak emblemen geleverd, die we dank zij een anonieme donatie ter grootte van € 400,00 hebben kunnen laten maken.

 

7.     De voorzitter besluit om de jaarvergadering op 14 februari 2012 te houden bij hem aan huis, de benodigde bescheiden zijn al op 23 januari hiertoe aan de bestuursleden verzonden.

 

8.     Op 12 februari ontvangen we van Truus brief 173 waarin zij vermeld, dat haar verblijfsvergunning op Biak niet verlengd wordt, waardoor zij uiterlijk mei 2012 het land uit moet. Zij komt weer terug naar Nederland.

 

9.     Op de bestuursvergadering van 14 februari 2012 is Freek van der Lugt met algemene stemmen in het bestuur gekozen, tegelijkertijd heeft Siebo van der Veen te kennen gegeven vanwege gezondheidsproblemen (ogen) per 1 mei 2012 zijn bestuursfunctie te moeten neerleggen.

 

10.  Omdat de penningmeester wegens ziekte niet aanwezig kon zijn op de jaarvergadering van 14 februari is de jaarrekening 2011 per mail naar de bestuursleden verzonden en op 15 februari 2012 voor akkoord verklaard middels een mail enquête, waarbij de penningmeester terzelfder tijd gedechargeerd is.

 

11.  Omdat Truus weg moet uit Biak valt ook onze contactpersoon en sponsorcoördinator daar weg, waardoor we wat anders moeten bedenken. Op aanraden van Jopie van der Tol heb ik op 22 februari 2012 contact gezocht met Jantinus die al enkele jaren regelmatig naar Biak gaat voor begeleiding van een project van "De Drentse Waterleidingmij". Hij kan samen met Inge en Margriet (Papua vrouwen) wel voor een leerlingen sponsoring zorg dragen.

 

12.  Op 16 maart wordt middels een mail enquête de door Thijs ontworpen kerst/nieuwjaarskaart "Pai 1" door het bestuur uitgekozen als "kerstkaart 2012".

 

13.  In een persoonlijke brief legt Jantinus zijn visie over de steun aan schoolkinderen op Biak uit. Hij legt uit dat individuele steun naar zijn mening het beste werkt. Er wordt geen geld beschikbaar gesteld aan kinderen of scholen. Er wordt per geval bekeken waar er knelpunten liggen en dan wordt er gericht materiaal of voedsel ter beschikking gesteld. Twee Papoeavrouwen, Inge en Margriet , doen in feite het meeste werk waarvoor ze ook verantwoording afleggen en Jantinus controleert dat een viertal keren per jaar. Op voorstel van de voorzitter, Piet van Londen, wordt er besloten om na terugkeer van Jantinus uit Biak een persoonlijk gesprek met hem aan te gaan.

 

14.  Op 3 april wordt bestuurslid Freek van der Lugt aangesteld als vicevoorzitter binnen ons bestuur.

 

15.  Op 22 april krijgen we een verzoek van Bart Rijnhout om informatie over Woendi ten behoeve van zijn te schrijven boek over NNG. Omdat er ernstige twijfels zijn over zijn talenten als schrijver staan we hier zeer sceptisch tegenover. Echter aan de hand van eerder uitgegeven boeken van Bart Rijnhout die vlot geschreven zijn en een professionele opmaak hebben zijn we schoorvoetend akkoord gegaan. We hebben een stuk tekst ter beschikking gesteld, onder de volgende voorwaarden:

 

a.     Het boek, maar zeker ook het hoofdstuk over Woendi moet van een vergelijkbare kwaliteit zijn als het boek ‘Kruisvaarders der Archipel’.

 

b.     Er mogen alleen de gegevens die de secretaris middels een mail van 8 juni 2012 aan Bart Rijnhout heeft doen toekomen in worden verwerkt en beslist geen andere gegevens van bijvoorbeeld onze website

 

c.      Een exemplaar van het boek wordt ons gratis ter beschikking gesteld.

 

16.  Op 24 april hebben we onze 4 de jaarlijkse reünie gehouden in de kantine Zuiderzand te Otterlo. Het aantal reünisten is intussen wel aanmerkelijk teruggelopen van 101 in 2009, naar 78 in 2010, 74 in 2011 en 51 dit jaar. Het eten was nu al weer voor de derde keer ver beneden de maat. Mogelijk zal een andere locatie met een acceptabele ‘Indische hap’ weer wat meer sobats kunnen overhalen om naar de reünie te komen.

 

17.  Op 3 mei zijn de volgende bestuurswijzigingen opgenomen in het register KvK Eindhoven

 

a.     Siebo van der Veen is uitgeschreven als bestuurslid

 

b.     Johnny Rademakers blijft ingeschreven als bestuurslid

 

c.      Freek van der Lugt is ingeschreven als bestuurslid in de functie van Vice voorzitter.

 

18.  Op 10 mei is het positieve saldo van de reünie ten bedrage van€ 501,05 door Johnny overgemaakt naar onze stichting.

 

19.  Op 10 mei bericht ontvangen, dat onze sobat Reint Wobbes van het Prins Bernhard Fonds de zilveren Anjer heeft ontvangen wegens zijn verdiensten voor de ‘Stichting Oude Groninger Kerken’ waarmee we hem feliciteren.

 

20.  Op 12 mei besluit Thijs om een boek over Woendi te schrijven. Het boek zal de titel krijgen ‘Onder het teken van de Morgenster’. Het moet goed leesbaar zijn, dus geen zware wetenschappelijke verhandeling, met veel verhalen en anekdotes van sobats die in de periode 1958 tot 1962 op Woendi hebben dienst gedaan. Thijs is voornemens om het boek uit te geven onder auspiciën van onze stichting, maar laat uiteindelijk ‘onder auspiciën’ vallen en vermeld in het boek alleen de naam van onze stichting met het adres van de website. Van de royalty’s zal jaarlijks € 1,00 per boek worden overgemaakt als donatie naar de stichting.

 

21.  Op 14 mei hebben Frans Beets en Piet van Londen een persoonlijk gesprek gehad bij Jantinus aan huis. Zij zijn beiden tot de conclusie gekomen dat er via Jantinus op een verantwoorde manier scholing op Biak kan worden ondersteund. Ook de verantwoording van de sponsorgelden lijkt afdoende gewaarborgd. Na afloop van de bijeenkomst hebben Frans en Piet nog een bezoek gebracht aan Jan Rubingh die herstellende is van een val in de kelder, waarbij hij diverse botbreuken en een schedelbasisfractuur heeft opgelopen.

 

22.  Op 25 mei zijn we na enige discussie per mail tot de conclusie gekomen dat het eten in de kantine Zuiderzand ondanks al onze pogingen om een fatsoenlijke Indische hap op tafel te krijgen nu al voor de derde keer ver beneden de maat is gebleven. Gezien een ontvangen mail van de uitbaters Maarten en Gea lijkt een verbetering ook niet haalbaar en we zijn op zoek gegaan naar een alternatief. Na enig zoekwerk komen de navolgende locaties naar voren:

 

a.     Piet stelt het Echos-Home Baan Zulu (oude PMT) in de Harskamp voor.

 

b.     Frans stelt Bronbeek voor.

 

c.      Bernardine (van camping het Lorkenbos) wijst ons op Outdoor Center Mosselevents in Otterlo.

 

d.     Na een bezoek aan Mosselevens en Echos-Home lijkt de laatste locatie qua prijsstelling, zaal en mogelijkheden het meest geschikt.

 

e.     Contact met de uitbaters is tevredenstellend en zij kunnen voor € 15,00/pp de gevraagde maaltijd leveren inclusief een bakje koffie bij binnenkomst.

 

f.       Besloten wordt om de reünie 2013 te houden op 24 april 2013 in het Echos-Home Baan Zulu te Harskamp.

 

g.      Op 19 juli worden per mail de reservering en de gemaakte afspraken bevestigd door Ad en Erna Meulwijk van het Echo-Home.

 

23.  Op vrijdag 13 juli hebben we een bestuursvergadering gehouden bij onze voorzitter te Didam. Alle bestuursleden waren hierbij aanwezig, jammer genoeg moest onze beschermheer om gezondheidsreden verstek laten gaan.

 

24.  Op 17 juli Outdoor Center Mosselevents laten weten dat we de reünie 2013 zullen houden in het Echos-Home en hen tevens bedankt voor hun offerte.

 

25.  Op 22 juli zijn alle bekende sobats waarvan we een e-mailadres hebben op de hoogte gesteld van de terugkeer van Truus van Vliet naar Nederland. Ook wordt in de betreffende mail het bestuursbesluit om per direct € 500,00 over te maken naar Jantinus Weggeman voor ondersteuning op Biak vermeld.

 

26.  Op 1 augustus komt een anonieme donatie binnen van € 500,00 bestemd voor de regiocommissies. Omdat er kennelijk op dit moment (nog) geen behoefte is aan zo’n commissie wordt in overleg met de donateur (bekend bij Thijs) besloten om dit bedrag te reserveren voor een zo te noemen ‘Calamiteiten fonds’.

 

27.  9 Augustus Piet van Londen heeft ons geborduurde embleem (beschikbaar gesteld door de reüniecommissie) op een zelfgemaakt eikenhouten schildje geplaatst en aangeboden aan het Achterhoeks Museum 1940-1945 Marktstraat 6 7255 CA Hengelo (Gld) , waar het nu op een prominente plaats centraal tussen andere emblemen te pronk hangt

 

28.  Op 7 oktober is er een discussie op gang gekomen in verband met de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de z.g. ‘Reüniefaciliteiten’ van defensie (tegemoetkoming van ongeveer € 14,60/pp). Deze tegemoetkoming wordt alleen na goedkeuring door het VI verstrekt aan alle leden van een vereniging die de reünie bezoeken.

 

29.  Besloten wordt om eerst de concept statuten van een eventueel op te richten vereniging door het VI te laten toetsen.

 

30.  Op 30 november is het door Thijs geschreven boek getiteld ‘Onder het teken van de Morgenster’ verschenen.

 

31.  Op 17 december wordt er middels een mail weer de gelegenheid geboden om een kerst/nieuwjaarswens op onze site te plaatsen. Uiteindelijk worden er 10 wensen van sobats geplaatst.

 

32.  Op 18 december 2012 besluit het bestuur om Truus van Vliet als dank voor haar inzet op Biak een exemplaar van het boek "Onder het teken van de Morgenster’ op te sturen.

 

33.  Thijs en Piet hebben ook dit jaar weer de website ‘up to date’ gehouden en aanvullingen, c.q. wijzigingen doorgevoerd.

 

Namens de vergadering voor akkoord :

 

 

 

Didam 23 februari 2013    Piet van Londen Thijs vd Zanden

 

Voorzitter Secretaris

 Hoofd menu

Open menu

Statistieken

Artikelen bekeken hits
909550
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com